fbpx
TOOLBOX

Tal med en
Miljøekspert

Carsten Bøg
Afdelingschef
Jan Stormer
Miljøkonsulent
Jette Clausen Poulsen
Miljøkonsulent
Signe Fribo
ESG-rådgiver
Jonas Vinther Pedersen
Miljøkonsulent
Sacha Erhardtsen
ESG-rådgiver

Ansvar

Vi tager ansvar hele vejen rundt 

Danske trykkerier er en del af verdens grønneste grafiske branche. De arbejder under de høje miljøstandarder, vi har i Danmark, tager hensyn til klimaet og har respekt for naturressourcerne. Derudover tager de socialt ansvar.

Ansvar for samfundet

Langt de fleste danske trykkerier er medlemmer af GRAKOM Arbejdsgivere, der har tegnet overenskomst med HK/Privat. Trykkerierne respekterer den danske model, og tager gennem overenskomsten ansvar for ordentlige løn- og arbejdsvilkår samt for uddannelse af nuværende og kommende medarbejdere. Samtidig arbejder medarbejderne under anstændige danske arbejdsmiljøregler.

Mærke: ‘Det grafiske CSR-kodeks’ viser socialt ansvar

Danske grafiske virksomheder har gennem GRAKOM Arbejdsgivere sammen med HK/Privat sat rammerne for ‘Det grafiske CSR-kodeks’. Det tager udgangspunkt i FN Global Compacts ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Læs mere

Krav til anvendelse af mærket for ‘Det grafiske CSR-kodeks’

Virksomheder, der ønsker at anvende kodeks, som en sam-let CSR-strategi, kan gøre dette ved at underskrive en tiltræ-delseserklæring, som offentliggøres på virksomhedens hjemmeside eller kommunikeres på anden vis.

Virksomheder der anvender tiltrædelsen af kodeks i mar-kedsførings øjemed, bør have sikret sig at der er overens-stemmelse med indhold og kodeks og de faktiske forhold.

Tiltrædelse af kodeks medfører, at virksomheden til enhver tid skal kunne dokumentere, hvordan og i hvilket omfang ko-deks efterleves, hvilket også gælder for virksomhedens samarbejde med leverandører og andre relevante interes-senter.

Således gælder det at både den tiltrådte virksom og dens le-verandører forpligtiger sig til at respektere det enkelte individs rettigheder herunder menneskerettigheder jf. de af FN ved-tagne menneskerettighedskonventioner. Læs mere på gra-kom.dk/CSR

Ansvar for skoven

Danske trykkerier tager ansvar for papiret gennem de mange danske FSC- og PEFC-certificeringer. Det er de mest seriøse certificeringer til at dokumentere hele vejen fra papiret og tilbage til skoven, hvor træet kommer fra.

Tryksager er bionedbrydelige og komposterbare, men vi skal først og fremmest genanvende papiret. Brugt papir består af naturlige ressourcer og er en vigtig råvare. Derfor skal vi fortsætte med at sortere papir, så det bliver genanvendt. Ellers går vigtige naturressourcer til spilde.

Danske trykkerier tager ansvar for papiret gennem de mange danske FSC- og PEFC-certificeringer, der er de mest seriøse certificeringer til at dokumentere sporbarheden på tryksagens papir. Og dokumentation er vigtig, når du vil handle ansvarligt.

Mærker: FSC og PEFC fremmer ansvarlig skovdrift

Forest Stewardship Council (FSC) er en international anerkendt certificeringsordning og verdens eneste skovcertificering, der har opbakning fra globale miljøorganisationer som WWF og Greenpeace.

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), der er en certificering som FSC, er verdens største certificeringssystem for skove. Certificeringen sikrer ligesom FSC bæredygtigt skovbrug.

Læs mere

Krav til anvendelse af FSC-mærket

For at kunne sætte FSC-mærket på tryksagen eller for at anvende FSC i markedsføringen skal trykkeriet være omfattet af en FSC spor-barhedscertificering.

En FSC certificeret virksomhed bliver auditeret årligt, hvor det kontrol-leres at virksomheden:
• Har etableret kvalitetsstyring I form af klar ansvarsfordeling og uddannelse af medarbejdere.
• Har dokumentation for at indkøbt papir er FSC certificeret
• At al anvendelse af FSC-logo og varemærker sker ifølge gæl-dende retningslinjer

BEMÆRK: FSC tillader ikke, at der i tryksagen refereres til FSC-mærket papir, hvis virksomheden ikke har FSC Chain of Custody certificering.

Krav til anvendelse af PEFC-mærket

For at kunne sætte PEFC-mærket på tryksagen eller for at anvende PEFC i markedsføringen skal trykkeriet være omfattet af en PEFC sporbarhedscertificering.

En PEFC certificeret virksomhed bliver auditeret årligt, hvor det kon-trolleres at virksomheden:
• Har etableret kvalitetsstyring I form af klar ansvarsfordeling og uddannelse af medarbejdere.
• Har dokumentation for at indkøbt papir er PEFC certificeret
• At al anvendelse af PEFC-logo og varemærker sker ifølge gæl-dende retningslinjer

BEMÆRK: PEFC tillader ikke, at der i tryksagen refereres til PEFC-mærket papir, hvis virksomheden ikke har PEFC-Chain of Custody certificering.

Ansvar for klimaet

Danske trykkerier har i årevis arbejdet på at reducere klimabelastningen ved at skabe energieffektiv produktion, minimere transporten og anvende papir, der er produceret bæredygtigt.

Papirproduktionen udgør den største del af CO2- belastningen, når man fremstiller en tryksag. Med ClimateCalc kan du beregne en tryksags CO2-belastning. Du får dermed dokumenteret information. I øvrigt anvender danske trykkerier primært papir fra ansvarlige skandinaviske og europæiske skovbrug, hvor man hele tiden planter flere træer, end man fælder, og hvor transportvejen er kortest mulig.

Samtidig er vi i Danmark blandt verdens bedste til at genanvende papir. Det hele kommer klimaet til gavn.

Vi dokumenterer det med ClimateCalc, der internationalt set er det mest anerkendte klimaberegningsværktøj for tryksager.

Mærke: ClimateCalc giver klimaoptimering

Den grafiske branche i Danmark er gået forrest og har udviklet ClimateCalc, der er en klimaberegner for grafiske produkter. ClimateCalc er udviklet af GRAKOM på baggrund af DTU’s livscyklusanalyser og er implementeret som en standard for den grafiske branche i hele Europa.

Læs mere

Krav til anvendelse af ClimateCalc-mærket

For at en grafisk virksomhed kan anvende ClimateCalc varemærkerne i deres produkter og i deres markedsføring skal virksomheden være ClimateCalc certificeret.

For at blive ClimateCalc certificeret skal virksomheden oprettet et klimaregnskab for virksomheden baseret på oplysninger om energiforbrug, materialeforbrug, transport, affald m.m. og herefter skal virksomhedens data verificeres. ClimateCalc administreres i Danmark af GRAKOM.

Ansvar for miljøet

Ingen steder i verden kan du købe tryksager, der er grønnere end dem, der er produceret i Danmark.

Danske trykkerier har i årevis arbejdet med at miljøoptimere hele tryksagens livscyklus. Den største del af danske tryksager kommer fra trykkerier med licens til et af de to officielle og mest relevante miljømærker Svanen og EU-blomsten. Derudover har mange et ISO-certificeret miljøledelsessystem. Det hele er til gavn for miljøet. Det er der dokumentation for.

Dokumentationen er vigtig, for der eksisterer udenlandske miljømærker, der er ledsaget af flotte anprisninger. Men de kan ikke sikre en dokumenteret højere miljøstandard for tryksager.

Mærke: Svanen lever op til de hårdeste miljøkrav

Svanen er sammen med Blomsten det mest relevante, ansvarlige, veldokumenterede og anerkendte miljømærke for tryksager.

Læs mere

Krav til anvendelse af Svanemærket

Det er kun trykkerier der har licens til svanemærkning, der kan kalde sig et Svanemærket trykkeri og til at anvende Svanemærket i markedsføringen og i de produkter de producerer.

Miljømærkning Danmark (www.ecolabel.dk) kontrollerer, at virksomheden lever op til kriterierne. Trykkeriet skal sikre en journalføring af dokumentation, der ligger til grund for, at kravene overholdes og der skal årligt laves en opgørelse af forbrug af f.eks. alkohol, papir, energi og varme, brug af leverandører m.m. i den elektroniske ansøgningsportal.

BEMÆRK: Svanemærket tillader ikke at der i tryksagen refereres til Svanemærket papir, hvis virksomheden ikke har licens til svanemærkning.

Trykt i Danmark

Danske trykkerier har gennem flere århundreder arbejdet ud fra stolte og stærke traditioner. En tryksag fra et dansk trykkeri er et udtryk for kvalitet. En kvalitet, der også er baseret på service
og rådgivning.

‘Trykt i Danmark’ mærket sikrer, at en tryksag er produceret på et dansk trykkeri, der er medlem af GRAKOM Arbejdsgivere. Det betyder, at de har tegnet overenskomst med HK/Privat og eventuelt 3F. De respekterer dermed den danske model på arbejdsmarkedet, betaler dansk overenskomstmæssig løn og tilbyder ordentlige danske arbejdsvilkår. Samtidig lever de op til de høje danske standarder, der gælder inden for arbejdsmiljø og op om uddannelse og efteruddannelse af deres medarbejdere.

Mærke: Trykt i Danmark

‘Trykt i Danmark’ mærket er en sikkerhed for dansk kvalitet og ansvarlighed. Det sikrer, at tryksagen er produceret på et dansk trykkeri, der er medlem af GRAKOM Arbejdsgivere. Trykkeriet respekterer den danske model, betaler dansk overenskomstmæssig løn og tilbyder medarbejderne ordentlige danske arbejdsvilkår. Tryksager med ‘Trykt i Danmark’ mærket er med til at understøtte danske produktionsarbejdspladser.

Læs mere

Krav til anvendelse af mærket for ‘Trykt i Danmark’

Mærket kan anvendes af virksomheder der er medlem af GRAKOM Arbejdsgivere såfremt at tryksagen er både trykt og færdigbehandlet i Danmark.

Video om dokumenteret viden

Er videoen ikke synlig? Klik her.

Svanemærket. Det nordiske miljømærke stiller miljøkrav i verdensklasse

ClimateCalc. Den grafiske Klimaberegner dokumenterer og minimerer klimabelastningen


CSR-kodeks. Det grafiske CSR-kodeks følger FN Global Compacts 10 principper


Trykt i Danmark. 
Sikkerhed for dansk kvalitet og ansvarlighed i produktionen af tryksagen

FSC og PEFC. FSC- og PEFC-certificeringer er garant for papir fra ansvarlige skovbrug